Priėmimo į bendrabutį tvarka

Priėmimo-į-bendrabutį-tvarka

PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ (GRUPIŲ) KOMPLEKTAVIMO TVARKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokinių priėmimo į Plungės „Saulės“ gimnaziją, klasių komplektavimo (toliau – Tvarka) nustato mokinių priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo II-osios dalies ir vidurinio ugdymo programas tvarką, priėmimo į gimnaziją įforminimą, bendruosius klasių (grupių) komplektavimo kriterijus.

 

 1. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

 

 1. Mokiniai į gimnaziją mokytis nuo mokslo metų pradžios priimami vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-282 „Dėl mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir teikia prašymą elektroniniu būdu dėl priėmimo per Plungės rajono savivaldybės IS–Vaikų registravimo ir priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų bendrojo ugdymo grupes informacinę sistemą.
 2. Mokslo metų eigoje į gimnaziją mokiniai priimami mokytis, esant laisvų vietų klasėse.
 3. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, gimnazijai pateikia įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje mokykloje).
 4. Mokinys, baigęs pagrindinio ugdymo programą gimnazijoje ir pageidaujantis pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, gimnazijos direktoriui teikia tik prašymą (vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų/rūpintojų raštišką sutikimą).
 5. Mokinių priėmimą ir skyrimą į klases nuo mokslo metų pradžios vykdo gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama priėmimo komisija, mokslo metų eigoje – mokyklos direktorius.
 6. Asmuo priimamas mokytis mokyklos direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę mokymo(si) sutartį. Mokymo(si) sutartį už vaiką iki 14 metų sudaro vienas iš tėvų/globėjų, vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų/rūpintojų raštišką sutikimą.
 7. Abu mokymo(si) sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir mokinio tėvas/globėjas/rūpintojas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas mokymo(si) sutartį pasirašiusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius saugomas gimnazijoje.
 8. Sudarius mokymo(si) sutartį, mokinys įtraukiamas į Mokinių registrą.

 

III. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO BENDRIEJI KRITERIJAI

 

 1. Klasės komplektuojamos laikantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-282 „Dėl mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Maksimalus mokinių skaičius klasėje, jeigu mokoma pagal pagrindinio ugdymo II dalies ir (ar) vidurinio ugdymo programą yra 30 mokinių. Vienas mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje, prilyginamas dviem tos klasės mokiniams. Atitinkamai mažinamas didžiausias nustatytas mokinių skaičius klasėje.
 2. Komplektuojant ir mokinius skirstant į klases vadovaujamasi vaiko interesų ir gerovės pirmumo, nediskriminavimo (visiems vaikams garantuojamos vienodos teisės nepriklausomai nuo vaiko ar jo tėvų/globėjų/rūpintojų rasės, kalbos, socialinės padėties ar kitokių aplinkybių), konfidencialumo, nešališkumo, skaidrumo principais, gimnazijos galimybėmis ir šia Tvarka.
 3. Mokinių skyrimo į I gimnazijos klases principai:

12.1. atsitiktinumo principas (mokiniai skirstomi į klases atsitiktine tvarka);

12.2. mokinių skaičiaus klasėse tolygumas;

12.3. berniukų ir mergaičių skaičiaus tolygumas;

12.4. dorinį ugdymą (etiką arba tikybą) pasirinkusių mokinių skaičiaus tolygumas;

12.5. besimokantys tą pačią antrąją užsienio kalbą mokiniai skiriami į vieną ar kelias klases, priklausomai nuo mokinių, pasirinkusių tą užsienio kalbą, skaičiaus;

12.6. atsižvelgiama į tėvų prašymą dėl brolių ir/ar seserų mokymosi kartu arba atskirai.

 1. Mokinių, atvykusių į II gimnazijos klases, skyrimo į klases principai:

13.1. laisvų vietų skaičių klasėse;

13.2. pasirinkta dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programa;

13.3. antroji užsienio kalba: prancūzų, rusų, vokiečių.

 1. Mokinių, atvykusių į III gimnazijos klases, skyrimo į klases principai:

14.1. atsitiktinumo principas (mokiniai skirstomi į klases atsitiktine tvarka);

14.2. individualus ugdymo(si) planas ir galimybė pagal jį sudaryti laikinąsias grupes.

 1. Specialiųjų ugdimosi poreikių (SUP) turintys mokiniai į klases paskirstomi taip, kad vienoje klasėje būtų ne daugiau kaip 1 mokinys, kuriam nustatytas didelis arba 3 mokiniai, kuriems nustatytas vidutinis ir/ar nedidelis SUP lygis.
 2. Mokiniai į klases paskirstomi taip, kad bendras klasės mokinių skaičius būtų iki 30 mokinių.
 3. Mokinių prašymai pereiti iš vienos paralelinės klasės į kitą, jei joje yra laisvų vietų, svarstomi individualiai, aiškinantis klasės keitimo priežastis su mokinio tėvais/globėjais/ rūpintojais, klasės vadovu, pagalbos vaikui specialistais, kad būtų užtikrintas sėkmingas ugdymas.
 4. Gimnazijos Vaiko gerovės komisija gali pasiūlyti keisti klasę, siekdama mokinio mokymosi motyvacijos, pasiekimų augimo.
 5. Paralelinių klasių pavadinimams suteikiamos abėcėlės raidės.
 6. Mokinių paskirstymas į klases įforminamas direktoriaus įsakymu iki rugpjūčio 31 d.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Priėmimo į mokyklą priežiūrą vykdo Plungės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius.
 2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489 ir vėlesniais pakeitimais, Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T1-282 „Dėl mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 3. Tvarka skelbiama mokyklos interneto svetainėje https://plungessaule.lt/.
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content