PATVIRTINTA

                                                                                         Gimnazijos direktoriaus 2017-02-23

                                                                                         įsakymu Nr. V-17

 

PLUNGĖS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazija,  gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, privalo padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir gimnazijos nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis šios būtinos tvarkos. 

II. MOKINIAMS PRIVALOMA

2. Laikytis gimnazijos vidaus tvarkos reikalavimų, vykdyti teisėtus gimnazijos pedagogų, administracijos ir savivaldos institucijų įpareigojimus.

3. Punktualiai ir reguliariai lankyti gimnaziją, susirgus tą pačią dieną informuoti klasės vadovą, ne vėliau kaip per tris darbo dienas atsiskaityti už praleistas pamokas.

4. Pamokoje ir neformaliojo švietimo veikloje laikytis mokytojo nustatytos tvarkos.

5. Laiku įsigyti ir visada nešiotis mokinio pažymėjimą.

6. Įsigyti ir dėvėti gimnazistų uniformą – švarką.

7. Pagarbiai elgtis su bendraamžiais, vyresniaisiais bei kitais gimnazijos bendruomenės nariais.

8.Tausoti gimnazijos turtą, piktybiškai padarius materialinę žalą, nuostolius atlyginti rinkos kaina.
9. Eiti į valgyklą valgyti po 3 pamokų – I-II kl. mokiniams, po 4 pamokų – III-IV kl. mokiniams, o turint laisvą pamoką – ir pamokos metu iš karto po skambučio.

10. Automobilius statyti gimnazijos automobilių stovėjimo aikštelėje, aikštelėje prie AB “Lininiai audiniai” ir Lurdas.


III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

11. Gimnazijos teritorijoje užsiimti pirkimu, pardavimu ir kita finansine veikla.
12. Gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje, įvairių renginių metu rūkyti, turėti, platinti elektronines cigaretes, tabako gaminius, alkoholinius ir energetinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas.

13. Vestis į gimnaziją pašalinius asmenis.

14.  Žaisti azartinius žaidimus.

15. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją; fotografuoti ir įrašinėti kitų gimnazijos bendruomenės narių pokalbius; atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūra.
16. Vėluoti ir be priežasties praleidinėti pamokas.
17. Be pedagogų leidimo išeiti ar išvykti iš gimnazijos teritorijos pamokų, užsiėmimų bei pertraukų metu.
18. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis.
19. Atsinešti sveikatai ir gyvybei pavojingas priemones.
20. Netinkamai ir nepadoriai elgtis.

IV. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMOMONĖS

22. Labai gerai besimokantys, konkursų, olimpiadų, čempionatų nugalėtojai ir prizininkai, aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje mokiniai apdovanojami padėkos raštais bei gimnazijos įsteigtais prizais.       

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

23. Mokymosi priemonių neturėjimas:

– pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – žodinis mokytojo įspėjimas;

– sistemingas – pastaba el. dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

24. Netinkamas elgesys (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje, savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) pamokų metu:

–  pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas;

–  surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas (priedas Nr. 1), informuojama socialinė pedagogė, pasirašoma su mokiniu sutartis (dėl elgesio, lankomumo ar mokymosi ir pan.)

– elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. Kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda – papeikimas;

– elgesiui nepasikeitus parengiama rekomendacija dėl mokinio elgesio svarstymo MTP.

25. Naudojimasis telefonais, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais pamokos metu:

– pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas;

– pasikartojus atvejui pamokos metu – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojas turi teisę paimti telefoną, grotuvą ir kitus ugdymo procese nereikalingus daiktus ir grąžinti juos tik tėvams (globėjams, rūpintojams).

26. Nuolatinis vėlavimas į pamokas:

– mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas el. dienyne žymi „p“;

– sistemingai vėluojant į pamoką mokiniui rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas klasės vadovas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

– surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas ir elgesiui nepasikeitus, pokalbis su tėvais; informuojama soc.pedagogė, pasirašoma sutartis su mokiniu dėl vėlavimo.

27. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties:

– praleidus 1 pamoką per mėnesį – klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas;

– praleidus per mėnesį 2 ir daugiau – mokinys rašo pasiaiškinimą,  klasės vadovas, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);

– mokiniui, praleidusiam per mėnesį daugiau kaip 15 pamokų be pateisinamos priežasties, mokinys rašo pasiaiškinimą, informuojami tėvai,  socialinė pedagogė. Socialinis pedagogas pasirašo su mokiniu sutartį dėl pamokų lankymo;

– sistemingai pažeidžiant pamokų lankomumo tvarką, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

– jei mokinys,  kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės ir  toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, informuojamas Švietimo skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius arba kreipiamasi į savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo.

28. Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos bendruomenės nariais, necenzūrinių žodžių vartojimas:

–  nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys, necenzūrinių žodžių vartojimas gimnazijoje 1 kartą — žodinis mokytojo įspėjimas;

–  pasikartojantis nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys necenzūrinių žodžių vartojimas gimnazijoje – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami  tėvai (globėjai, rūpintojai);

– surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinis pedagogas, pasirašoma su mokiniu sutartis (dėl elgesio);

– elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. Kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda – papeikimas;

29. Alkoholio, energetinių gėrimų, tabako (taip pat ir elektroninių cigarečių) ar narkotinių medžiagų vartojimas ir platinimas gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje ir jos prieigose:

– Už rūkymą (cigarečių, elektroninių cigarečių) Gimnazijos patalpose, Gimnazijos teritorijoje ir prieigose — socialinės pedagogės, klasės vadovo, mokytojo ar kito pastebėjusio asmens teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Plungės AVPK Plungės RPK pareigūnams, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);

–  Pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų — kviečiami į gimnaziją mokinio tėvai. Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija. Taip pat kviečiamas  visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantį sveikatos priežiūrą gimnazijoje.

–  Antrą kartą pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų —  padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos komisariatui, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).

30. Azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lošimais vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba naudos):

– pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus, mokinys įspėjamas žodžiu;

– pasikartojus azartiniams lošimams gimnazijoje – rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas klasės vadovas, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), pokalbis su soc.pedagoge;

– elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda – papeikimas. 

31. Kiti gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimai:

– mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas ar klasės vadovas pareiškia žodinį įspėjimą;

– pasikartojus Taisyklių pažeidimui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);

– surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojama socialinis pedagogas, pasirašoma su mokiniu sutartis (dėl elgesio);

– elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda – papeikimas.

VI. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS  NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS

32. Pedagogai, gimnazijos darbuotojai gali taikyti šias poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams:

32.1. Pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

32.2. Iškviesti Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą (socialinį pedagogą);

32.3. Organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

32.4. Panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

33. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (socialinis pedagogas), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.

34. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Gimnazijos darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu privalu fiksuoti raštu Gimnazijos vadovo nustatyta tvarka (gimnazijos direktoriui rašomas tarnybinis pranešimas/paaiškinimas).

 

Pastaba: Drausmines nuobaudas rašo mokytojas, jas atiduoda klasės vadovui. Klasės vadovas renka  pažymas, veda pokalbius, informuoja tėvus. Surinkus 3 drausmines pažymas ir  elgesiui nepasikeitus, rašomas pranešimas (priedas Nr. 2) ir kreipiamasi į socialinę pedagogę.

35. Gimnazijos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys Gimnazijoje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos:

35.1  nedelsdami informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą apie įtarimą, kad jis vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą;

35.2 informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas;

35.3.informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.

35.4. gimnazijos darbuotojai, įtarę, kad jų gimnaziją lankantis vaikas mokyklos teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

35.4.1.  suteikia vaikui pirmąją pagalbą;

35.4.2.  nedelsdami organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;

35.4.3. nedelsdami informuoja apie tai gimnazijos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje.

35.4.4. Mokyklos vadovas ar jo įgalioti asmenys apie įtarimą, kad vaikas yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai vaiko atstovus pagal įstatymą

36. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.

37. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito Gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo (socialinio pedagogo) arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba.

38. Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį (socialinį pedagogą) kad padėtų nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį.

39. Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (socialinį pedagogą) tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui (-iams). 

40. Jeigu Gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, Gimnazijos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja Gimnazijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį (socialinį pedagogą).

41. Gimnazijos darbuotojas ir (ar) Gimnazijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (socialinis pedagogas) turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.

42. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du Gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – Gimnazijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (socialinis pedagogas). Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.

43. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į Gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

44. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas Gimnazijos vadovo paskirto Gimnazijos darbuotojo.  

45. Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

45.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;

45.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;

45.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;

46.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;

46.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;

46.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar gimnazijos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje gimnazijos patalpoje, prižiūrimas gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo (socialinio pedagogo), kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.

47. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).

48. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį.

50. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į gimnazijos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.

51. Taisyklės skelbiamos gimnazijos internetinėje svetainėje www.plungessaulesgim.eu.

 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content