MOKINIO PASIRINKTO DALYKO, DALYKO KURSO AR DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO, GRUPĖS KEITIMO ARBA PASIRINKTO DALYKO, DALYKO KURSO AR DALYKO MODULIO ATSISAKYMO IR NAUJO PASIRINKIMO TVARKA III-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 2022-2023 M. M.

 1. Keisti ar naujai pasirinkti dalyką, kursą, modulį mokėjimo lygį, grupę galima vieną kartą per dvejus mokslo metus: III klasės 1-ojo arba 2-ojo arba  IV klasės 1-ojo pusmečio pabaigoje . Atsisakyti mokomojo dalyko ir/ar modulio, pasirinkti išlyginamąjį modulį galima  kiekvieno pusmečio pabaigoje.
 2. Mokinys, pageidaujantis atlikti pakeitimus:

        2.1. su klasės vadovu aptaria ugdymo plano, grupių  pakeitimų galimybes ir pildo specialios formos motyvuotą prašymą  gimnazijos direktoriui. Prašymo formą išduoda direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

        2.2. klasės vadovas organizuoja atitinkamo dalyko mokytojo, mokinio ir tėvų (rūpintojų) bendrą susitikimą, aptaria numatomo pakeitimo priežastis ir galimybes, užbaigia pildyti prašymą;

2.3. prašymas pateikiamas direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir registruojamas raštinėje:

 • iki 2022-11-19, jei pakeitimus nori atlikti pirmojo pusmečio pabaigoje;
 • iki 2023-04-08, jei pakeitimus nori atlikti mokslo metų pabaigoje.
 1. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui koreguoja mokinio individualų ugdymo planą, numato pakeitimo galimybes, paskelbia gimnazijos mokiniams ir mokytojams numatomus pasikeitimus grupėse bei atsiskaitymo ir įskaitų išlaikymo laikotarpius.
 2. Mokinys iki nurodytos datos išlaiko įskaitas. Neišlaikius įskaitų, pakeitimai neatliekami.
 3. Gimnazijos direktorius paskutinę pusmečio dieną rašo įsakymą dėl dalykų, kursų, modulių, grupių pakeitimo, paskelbia mokiniams ir mokytojams.
 4. Pakeitimai atliekami pagal galimybes, atsižvelgiant į tvarkaraštį, mokinių skaičių grupėje, tarifikacinius pasikeitimus, pageidaujamo pakeitimo motyvaciją ir kt. Vieno dalyko pakeitimas gali daryti įtaką kitų dalykų (mokytojų, grupių) pasikeitimui. 
 5.   III klasės mokinys keisti dalyko programą ar programos kursą gali, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to dalyko programos  kurso ar dalyko programos kursų  bei mokėjimo lygio skirtumų. Įskaitos pažymys, prie jo pažymint kursą raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), B1 arba B2 lygis įrašomi stulpelyje prieš pusmečio  pažymius. Pusmečio pažymys, aukštinant kursą, mokėjimo lygį arba renkantis naują mokomąjį dalyką, išvedamas iš bendrojo kurso, B1 mokėjimo lygio ir/arba įskaitos įvertinimų. Mokiniui, kuris mokysis pagal programos bendrąjį kursą arba B1 mokėjimo lygį ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso ar B1 mokėjimo lygio įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia. Jei keisdamas kursą iš A į B arba iš B1 į B2 mokinys nori laikyti įskaitą, tai turi atsispindėti jo prašyme. Žeminant kursą ar mokėjimo lygį, įskaitos pažymys laikomas pusmečio arba metiniu įvertinimu. 
 6. IV klasės mokinys keisti dalyko programą ar programos kursą gali, atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to dalyko programos kurso ar dalyko programos kursų skirtumų. Įskaitos pažymys, prie jo pažymint kursą raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomi stulpelyje prieš pusmečio  pažymius. Pusmečio pažymys, aukštinant kursą arba renkantis naują mokomąjį dalyką, išvedamas iš bendrojo kurso ir/arba įskaitos įvertinimų. Mokiniui, kuris mokysis pagal programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia. Jei keisdamas kursą iš A į B mokinys nori laikyti įskaitą, tai turi atsispindėti jo prašyme. Žeminant kursą, įskaitos pažymys laikomas pusmečio arba metiniu įvertinimu.
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content