Plungės „Saulės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programa

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Plungės „Saulės“ gimnazija, įgyvendindama korupcijos prevencijos programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016 – 2018 metų programa, patvirtinta Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-128.

2. Plungės „Saulės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Plungės „Saulės“ gimnazijoje.

3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir informavimas.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

Plungės „Saulės“ gimnazija – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendindama 2013 – 2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais.

Pagrindinė veikla – pagrindinio ugdymo programų antrosios dalies, vidurinio ugdymo programų ir neformalaus švietimo programų vykdymas. Vykdydama pagrindines veiklas, gimnazija išduoda pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, brandos  atestatus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, brandos atestatų (diplomų) priedus ir brandos atestatų dublikatus, pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomąsi griežtos atsiskaitomybės Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

Direktorius, gimnazijai skirto biudžeto asignavimų valdytojas, kasmet atsiskaito už ūkinę – finansinę veiklą gimnazijos tarybai, mokytojų tarybai ir tėvų bendruomenei. Gimnazijos bendruomenė ir gimnazijos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant gimnazijos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus. Gimnazijos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, gimnazijos tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitoma ir už paramos lėšų, specialiųjų programų lėšų ir lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, profesiniam informavimui ir konsultavimui panaudojimą.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

5.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos tikslai:

6.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

6.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje;

6.3. ugdyti mokinių ir gimnazijos darbuotojų antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

7. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

7.1. užtikrinti efektyvų gimnazijos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;

7.2. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais;

7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (2 priedas).

9. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

10. Programa skelbiama gimnazijos interneto svetainėje (www.plungessaulesgim.eu)

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Eil. Nr.Priemonės pavadinimasVykdymo laikasAtsakingi asmenysNumatomi rezultatai
1.Gimnazijos interneto svetainėje skelbti mokyklos korupcijos prevencijos programą2017 m. sausisDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa SakalauskaitėVykdomas gimnazijos bendruomenės narių ir visuomenės informavimas
2.Susitikimai su STT, VSD, policijos, prokuratūros, teismų pareigūnaisKasmetVaidotas Račkauskas, direktoriusMokiniai ir gimnazijos darbuotojai supažindinami su antikorupcine veikla
3.Antikorupcinio švietimo temas integruoti į ekonomikos, pilietiškumo pagrindų, istorijos, etikos, tikybos mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veikląKasmetDalykų mokytojai, klasių vadovaiMokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos
4.Gimnazijos interneto svetainėje skelbti planuojamų pirkimų suvestines, gimnazijos viešųjų pirkimų taisykles ir tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniusKasmetDirektorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, vyr. buhalterė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa SakalauskaitėUžtikrinamas viešųjų pirkimų, paramos gimnazijai naudojimo ir biudžeto viešumas
5.Kontroliuoti gimnazijai gautos labdaros, nebiudžetinių lėšų panaudojimąNuolatKovos su korupcija darbo grupėUžtikrinama skaidri ir veiksminga veikla gimnazijoje
6.Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną gimnazijoje, organizuoti įvairius renginius (paskaitas, piešinių, plakatų ir rašinių konkursus, apskritus stalus, diskusijas, pokalbius klasių valandėlių metu)Kasmet gruodžio mėn.Vaidotas Račkauskas, klasių vadovaiUgdoma nepakanti korupcijai mokinių pilietinė pozicija
7.Gimnazijos metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai ir gimnazijos tarybaKasmetDirektorius, kovos su korupcija darbo grupėVykdomas gimnazijos bendruomenės narių informavimas apie mokyklos ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą
8.

Viešai skelbti gimnazijos interneto svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas
NuolatDirektoriusUžtikrinama skaidri veikla gimnazijoje
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content