Plungės „Saulės“ gimnazijos pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu priemonių planas

 1. Plungės ,,Saulės“ gimnazijos mokytojai turi reikiamą kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, turi skaitmenines priemones darbui nuotoliniu būdu.
 2. Gimnazija naudosis elektroniniu dienynu TAMO, virtualiąja mokymosi aplinka MOODLE, elektroninėmis mokymosi aplinkomis EDUKA, Egzaminatorius ir kitomis priemonėmis, užtikrinančiomis bendravimą ir bendradarbiavimą bei skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą.
 3. Siekiant įvertinti, ar visi mokiniai turi prieigą prie pasirinktų aplinkų, klasių vadovai patikrina klasės mokinių prisijungimo galimybes iki 2020 m. kovo 19 d. ir  informuoja socialinę pedagogę Astrą Vaškienę.
 4. Skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi), kuris konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais, skiriamas IT mokytojas Egidijus Stasytis. Kreiptis per TAMO dienyną.
 5. Iki 2020 m. kovo 23 dėstomų dalykų ir N.Š. programų mokytojai pateikia planus, kaip organizuojamas jų dalyko mokymas nuotoliniu būdu pagal pateiktas formas. Planą atsiųsti direktoriaus pavaduotojai ugdymui  Vitalijai Grimalienei el.paštu grimavita@gmail.com
 6. Pasitarimai mokytojams gimnazijoje organizuojami koordinacinės grupės pagrindais.
 7. Bendravimas su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdomas elektroninio dienyno TAMO ir telefonų pagalba.
 8. Apie ugdymo nuotoliniu būdu organizavimą gimnazijos direktorius informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) iki 2020 kovo 25 d.
 9.  Kiekvienas mokytojas  nuo 2020 m. kovo 27d. (imtinai) privalo pateikti savo dalyko grupių mokiniams ir jų tėvams  trumpą ir aiškią informaciją dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis (darbą organizuoti remiantis savo tvarkaraščiu), kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip fiksuojami įvertinimai ir pan.
 10. Mokytojai nuo 2020 m. kovo 30 d. organizuoja savo dalyko mokymą nuotoliniu būdu pagal  ilgalaikį teminį darbo planą. Darbą paskirsto pagal savo pamokų tvarkaraštį.

Priemonių planas nuotoliniu būdu suderintas su gimnazijos koordinacine taryba

2020-03-19

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content