INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS

EGZAMINUS 2022-2023 MOKSLO METAIS

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022-2023 mokslo metais, gali 
teikti prašymus iki 2022 m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos – Plungės „Saulės“ gimnazijos
vadovui.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir
laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima
pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą

gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar

aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
3) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos
egzaminą.

Plungės „Saulės“ gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:
Plungės „Saulės“ gimnazija
Birutės 31, LT-90112 Plungė,
Tel.Nr. 8-448-71581
El. p.: plusaugim@gmail.com
Įstaigos kodas 191130264
Luminor Bank AS LT264010043000050155
Mokėjimo paskirtis: Už …. vardas, pavardė …….. už brandos egzamino (brandos egzaminų)
laikymą (jei perveda kitas asmuo, būtina nurodyti pavardę vardą asmens, už kurį mokama).
Daugiau informacijos telefonu 8 645 75084
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Sakalauskaitė
P.S. Paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją Lietuvoje, eksternų dokumentai (prašymas laikyti brandos
egzaminus, brandos atestatas, asmens dokumentas ir kvitas, patvirtinantis pinigų įmoką) priimami tik nuotoliniu būdu.

 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content