Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2023-2024 mokslo metais

20232024 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės 31, LT-90112 Plungė, tel. (8-448) 71 581, el. paštas plusaugim@gmail.com.

Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. Eksternas – „asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2023-2024 mokslo metais, gali  teikti prašymus iki 2023 m. lapkričio 24 d. bazinės Plungės  r. savivaldybės – Plungės „Saulės“ gimnazijos vadovui. Tuomet pasirinkti brandos egzaminai bus laikomi pagrindinėje sesijoje.

Eksternas, nepateikęs prašymo iki lapkričio 24 dienos, gali teikti prašymą pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (tai yra iki 2024 m. birželio 18 d.). Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Kartu su prašymu (žr. priedą) bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

2) užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų:

– Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

– Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

– Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

3) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

4) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Teikdamas prašymą, eksternas sumoka 15 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą. Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus). Bazinė mokykla gautas įmokas naudoja  eksternų registravimo, brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo išlaidoms apmokėti.

Brandos egzaminų pagrindinė sesija vyks 2024 m. birželio 5 – birželio 25 d., (užsienio kalbų kalbėjimo dalis – balandžio 3-5 d.), pakartotinė – birželio 26 – liepos 12 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Informacija parengta pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą. Iškilus klausimams dėl brandos egzaminų, kreiptis į Plungės „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Neringą Sakalauskaitę, 8 645 75084  arba el. paštu plusaugim@gmail.com  arba Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Vilmą Ruginytę, atsakingą už brandos egzaminų organizavimą ir vykdymą, tel. (8 448) 73 153 arba el. paštu vilma.ruginyte@plunge.lt.

Visa naujausia informacija apie brandos egzaminus pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/).

 

Dokumentus prašome teikti el. paštu:  plusaugim@gmail.com

Pasiteiravimui  Tel. Nr. (8 448) 71581, 8 645 75084.

Priedas: prašymo forma dėl egzaminų eksternui 23-24

Plungės „Saulės“ gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Plungės „Saulės“ gimnazija

Birutės 31, LT-90112 Plungė,

Tel. Nr. 8-448-71581

El. p.: plusaugim@gmail.com

Įstaigos kodas 191130264

Luminor Bank AS LT264010043000050155

Mokėjimo paskirtis: Už …. vardas, pavardė …….. už brandos egzamino (brandos egzaminų) laikymą (jei perveda kitas asmuo, būtina nurodyti pavardę vardą asmens, už kurį mokama).

   

Pasidalinkite įrašu

Share on facebook
Share on email
Share on telegram
Share on linkedin
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Trečia pamoka 9:50 – 10:35
 • Ketvirta pamoka 10:55 – 11:40
 • Penkta pamoka 12:00 – 12:45
 • Šešta pamoka 12:55 – 13:40
 • Septinta pamoka 13:50 – 14:35
 • Pirma pamoka 8:00 – 8:45
 • Antra pamoka 8:55 – 9:40
 • Klasės valandėlė 9:45 – 10:15
 • Trečia pamoka 10:20 – 11:05
 • Ketvirta pamoka 11:25 – 12:10
 • Penkta pamoka 12:30 – 13:15
 • Šešta pamoka 13:25 – 14:10
 • Septinta pamoka 14:20 – 15:05
Skip to content